Na co wydajesz pieniądze z zasiłku 500+?
Wyniki

Punkt poradniczy w Londynie

Bezpłatne poradnictwo zostało zawieszone w grudniu 2015 roku w związku z wyczerpaniem dotacji. O ewentualnym wznowieniu pomocy poinformujemy na stronie Stowarzyszenia APERTO niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania na prowadzenie działalności w 2016 roku. 

 

*****

 

Zasady świadczonego poradnictwa

 

§1

Stowarzyszenie APERTO, zwanego dalej „APERTO” świadczy na rzecz swoich Klientów usługi w zakresie poradnictwa prawnego zwane dalej ,,poradnictwem obywatelskim”.


§2

Poradnictwo obywatelskie jest świadczone przez APERTO zgodnie ze sformułowanymi i przyjętymi przez Związek Biur Porad Obywatelskich zasadami i standardami doradzania.


§3

Poradnictwo obywatelskie, o którym mowa w § 1 polega w szczególności na wskazaniu Klientowi przez Doradcę możliwych sposób załatwienia jego sprawy, pouczeniu Klienta o przysługujących mu prawach lub na udzieleniu pomocy przy sporządzeniu przez Klienta pisma do Urzędu, Sądu lub innej Instytucji.


§4

W ramach poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w § 1, Doradcy APERTO nie świadczą na rzecz Klientów Biura pomocy prawnej. 


§5

Doradcy Biura nie podejmują decyzji w sprawie Klienta. To Klient sam dokonuje wyboru o sposobie rozwiązania swojego problemu.


§6

Klient korzystając ze świadczonego przez APERTO poradnictwa obywatelskiego, jest obowiązany udzielić Doradcy w sposób szczegółowy i wyczerpujący, informacji o okolicznościach mających lub mogących mieć istotny wpływ na treść udzielonej Klientowi przez Doradcę porady. W razie potrzeby Doradca powinien w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, zadawać Klientowi pytania, zmierzające do ich wyjaśnienia.


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z  Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania  "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

                         

§7

W sprawie zawiłej pod względem faktycznym i prawnym Doradca APERTO powinien pouczyć Klienta, iż winien on rozważyć konieczność zasięgnięcia pomocy prawnej.


§8

Biuro nie świadczy poradnictwa obywatelskiego w sprawach karnych oraz w sprawach podatkowych. A także w sprawach, w których APERTO świadczyło poradnictwo obywatelskie na rzecz Klienta, który jednak  nie akceptując i nie zgadzając się z treścią udzielonej na jego rzecz porady, ponownie domaga się w tej samej sprawie, aby została udzielona mu porada.


§9 

APERTO, jak i Doradcy  nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za podejmowane przez Klienta decyzje w jego sprawie, w szczególności, gdy Klient nie ujawnił przed Doradcą wszystkich okoliczności mających lub mogących mieć istotny wpływ na treść udzielonej Klientowi porady oraz gdy pomimo pouczenia o którym mowa w § 7 Klient nie zasięgnął pomocy prawnej.


*****


Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi poradami z różnych dziedzin, które ukazały się W 2014 roku w tygodniku Cooltura oraz na antenie Polskiego Radia Londyn.

 

Artykuły poradnikowe

1. Polacy głosują na Wyspach

2. Brytyjski system zasiłków

3. Co zmienia się w systemie zasiłków?

4. Zaczynamy pracę na Wyspach

5. Brytyjski system edukacji

6. Poradnik mieszkaniowy

7. Poradnik medyczny

8. Poradnik finansowy


Audycje w Polskim Radiu Londyn

1. Wybory

2. Zasiłki

3. Zasiłki cz. 2

4. Praca

5. Edukacja

6. Mieszkanie

7. Służba zdrowia

8. Finanse